ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาว เสาวณีย์ รุจิโรจนานนท์

ประสบการณ์

  • เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย   บริษัท เค กลาส จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โอเซียน กลาส จำกัด
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
    บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท แอ็ดว้านซ์ อะไหร่  จำกัด (มหาชน)
  • ผู้บริหาร  บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ                                         
  • บริษัทเฉลิมชาติและนวรัตน์