หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ประสบการณ์

  • อบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ Outomy Care
  • NS ด้านผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประจำหน่วยงาน
  • วิทยากร สมาคมพฤฒา และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย