ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พันเอกนายแพทย์เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป

  • Diploma in Gerontology, University of Liverpool, UK
  • Master of Philosophy in Geriatric Medicine, University of Liverpool, UK 

วิทยากร

  • วิทยากร สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • วิทยากร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • วิทยากร ชมรมโรคสมองเสื่อม
  • วิทยากร สมาคมพฤฒาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย