กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ

Home / กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัด

      กิจกรรมบำบัด เป็นหนึ่งกิจกรรมในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นที่การให้การบำบัดฟื้นฟูความสามารถของด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วย โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการให้บำบัดรักษา ผู้ป่วยด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลตนเอง การทำงาน และการทำกิจกรรมในยามว่าง การกระตุ้นพัฒนาการ รวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูทักษะความสามารถต่าง ๆ ของสมอง

 

กิจกรรมที่ถูกนำมาเป็นสื่อในการบำบัดส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ผ่านการคิดวิเคราะห์โดยนักกิจกรรมบำบัดเพื่อผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพาะ กระบวนการนั้นเริ่มตั้งแต่การตรวจประเมิน การระบุความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ป่วย การวางแผนและออกแบบการให้การบำบัดรักษา การให้การบำบัดรักษา ไปจนถึงการติดตามผลของการให้การบำบัดรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

นักกิจกรรมบำบัด เดอะซีเนียร์ ได้ออกแบบ และ ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นและพัฒนาสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อฟื้นฟูและคงความสามรถด้านต่าง ๆ ของสมอง รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการใช้งานกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ การพูด การเคี้ยว การกลืน การรับประทานอาหาร การดูแลช่องปาก ป้องกันการสำลัก การทำกิจวัตรประจำวัน หรือทำอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ดามเพื่อช่วยเหลือหรือคงการเคลื่อนไหวของมือและแขน เป็นต้น เมื่อผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ก็จะส่งผลให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน หรือเป็นภาระกับลูกหลานน้อยลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพทางจิตใจของทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลดีขึ้น

 

ประโยชน์ ของ กิจกรรมบำบัด แก่ผู้สูงอายุ ใน Nuring Home

1. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และส่งเสริมรู้สึกความภาคภูมิใจ ในตัวเอง
2. ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การหยิบจับ การพูด การเคี้ยว การดูแลช่องปาก ฯ
3. คงความสามารถการทำงานของร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวัน
4. คงความสามารถด้านสมอง กระบวนการรู้คิด คิดคำนวณ การวางแผน
5. ได้ทำกิจกรรมยามว่าง ทำงานอดิเรก
6. ทักษะด้านสังคม ได้พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
7.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
8. ช่วยให้ทีมแพทย์ทราบความก้าวของการฟื้นฟู

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์  090-885-2985