ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

Home / ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

              โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต เกิดความบกพร่องทาง ด้านการเคลื่อนไหว และการทรงตัว ประสาทการรับรู้ การเรียนรู้ การสื่อความหมาย ทั้งทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์ รวมทั้งอาจจะมีปัญหาทางด้านครอบครัว และสังคมตามมาภายหลังได้ 

              การให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือ ตนเองได้มากที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ซึ่งช่วงเวลาที่สำคัญของการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Gloden Period อยู่ในช่วง 3-6 เดือนแรกหลังอาการคงที่ เนื่องจากการทำงานของเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อสามารถ ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วหากได้รับการรักษาฟิ้นฟูที่เหมาะสม 

การประเมินปัญหาและการออกแบบแนวทงการรักษาฟื้นฟู 

            ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินความสามารถที่บกพร่องไปหลังเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการ ออกแบบแนวทางการรักษาฟื้นฟูที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่าน ซึ่งผู้ป่วยท่านจะมีโปรแกรมการฟื้นฟูที่แตก ต่างกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย 

1. การประเมินการเคลื่อนไหวระบบกระดูกกล้ามเนื้อ และการรับความรู้สึก

2. ความสามารถในการทรงท่าทาง การทรงตัว และการเปลี่ยนท่าทาง ในท่านั่ง ยืน เดิน และกิจกรรมที่มีการ เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

3. ความสามารถทางด้านการพูด การกลืน การทำงานประสานสัมพันธ์ของใบหน้าและปาก

4. ความสามารถในการรับรู้ ความคิดความเข้าใจ(Perceptual cognitive function) 

5. การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย เช่น อายุ ภาวะเจ็บป่วย ภาวะ แทรกซ้อน ภาวะทางด้านจิตใจ สภาพแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคม

การให้บริการที่ได้รับจากทางเดอะซีเนียร์

       ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกายภาพบำบัด เพื่อประเมินอาการคนไข้ และวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยจะมีนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ทำการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยต่อไป โดยในหน่วยงานกายภาพบำบัดจะมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัด บุคลากรที่พร้อมดูแล

1. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่

• ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์
• ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บไขสันหลัง
• การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
• อาการปวดหลังและภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ

2.  กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุกระดูกหัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือข้อสะโพก หรือผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบ ข้อติด การบาดเจ็บและอาการปวด รวมถึงการฟื้นฟูหลังสูญเสีย อวัยวะต่างๆ

3.  กายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

4. กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เสริมสร้างร่างกายให้ผู้สูงอายุสามารถกลับคืนสู่สภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มากที่สุด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

ให้การบำบัดโดยวิธีการทางกายภาพบำบัดต่างๆ

1. การประคบความร้อน (Hot pack) ประคบเย็น(Cold Pack)
2. การนวด (Massage)
3. การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM exercise)
4. การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรง (Strengthening exercise)
5. การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive exercise)
6. การฝึกเดิน (Gait training)
7. การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training)
8. การทำ Ultrasound
9. การยืน Tile Table

ศูนย์กายภาพบำบัด

ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเน้นฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยเฉพาะเช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต,ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) พักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และผู้ป่วยปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า เป็นต้น ดูแลโดยทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115