สาขารัชดา ซอย 42

บ้านพักผู้สูงอายุ สาขารัชดา ซอย 42

อยู่ในซอยรัชดาภิเษก 42ซอยแยกเยื้องตรงข้ามมูลนิธิเพื่อนหญิง มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น มีสวนหย่อมเล็กๆด้านข้าง ที่ให้บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่อาการคงที่ ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง ใส่สายสวนปัสสาวะ ยกเว้นผู้ป่วยเจาะคอ ในรูปแบบที่เป็นห้องพักรวม ขนาด 4 ถึง 8 เตียง และห้องพักคู่ 2 เตียง

บริการที่จัดให้

1.สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น  เตียง ตู้หัวเตียง

2.ทีมดูแล ประกอบด้วย แพทย์เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ พยาบาลวิชาชีพพร้อมทีมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นักกายภาพบำบัดที่ให้บริการกายภาพพื้นฐาน การจัดกิจกรรมบำบัดและการตรวจประเมินประจำวัน มีนักโภชนากรที่คอยเป็นที่ปรึกษาและปรับเมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเฉพาะราย

3.การดูแลเรื่องอาหาร การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน

 4.รูปแบบการดูแลที่เหนือกว่าการดูแลโดยทั่วไป

 4.1ได้รับการประเมินทางด้านสุขภาพ ร่วมวางแผนการดูแล และวางเป้าหมายการดูแลร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัดการจัดกิจกรรมสันทนาการ การกระตุ้นการส่งเสริมการทำกิจกรรมและการเข้าสังคมในการทำกิจกรรมกลุ่ม(กิจกรรมกลุ่มบำบัด)เพื่อคงศักยภาพของผู้สูงอายุ  เช่น การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกสัปดาห์การจัดกิจกรรมการเล่นเกม การประดิษฐ์สิ่งของ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกที่ยังคงมีส่วนร่วมในสังคม และคงความรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต

4.2 ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เพื่อการวางแผนติดตามหรือการปรับแผนการดูแลที่เหมาะสม และได้รับการส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุแต่ละราย

4.3 ได้รับการแนะนำจากทีมเกี่ยวกับการจัดสถานที่การดูแลให้เหมาะสมตามลักษณะ และความต้องการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

4.4 ได้รับการติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดูแลพร้อมสรุปผลรายเดือน โดยท่านจะได้รับผลการประเมินและการแจ้งรายละเอียดด้านต่างๆ ถึงบ้านท่าน หรือสามารถเลือกช่องทางการรับข้อมูลได้ตามที่จัดไว้