ทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ

ทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ

ทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อพ่อ แม่ แก่เฒ่า เราควรเลือกดูแลที่ไหน

           เมื่อถึงวันที่พ่อแม่ มีอายุสูงขึ้น การช่วยเหลือตัวเองทำได้น้อยลง หรืออาจจะทำได้ยากขึ้น มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เราจะเลือกดูแลอย่างไร เนื่องจากภาวะสังคมเศรษฐกิจ อีกทั้งลูก หลานก็ยังมีภาระหน้าที่ มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ จะเลือกดูแลกันเองที่บ้าน หรือจะจ้างผู้ช่วยมาคอยดูแล หรือจะเลือกสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุ ที่มีบุคคลากรวิชาชีพดูแลแทน ไ ไม่ว่าจะเลือกวิธีการดูแลแบบไหน ปัจจัยและความจำเป็นของแต่ละครอบครัวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ

ปัจจัยที่ต้องนำผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยมารับบริการที่ Nursing home

1. ไม่มีคนดูแล / หาผู้ดูแลไม่ได้ หรือหาคนที่ไว้ใจมาดูแลผู้สุงอายุ หรือผู้ป่วยที่บ้านไม่ได้                               

2. ผู้ดูแล(ลูก-หลาน)เหน็ดเหนื่อยจากการดูแล เนื่องจากยังมีภาระหน้าที่การทำงานที่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย จึงไม่สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่                                                                                           

3. อาการของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ดูแลยากขึ้นกว่าเดิม ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ต้องการเน้นการทำกายภาพบำบัด , มีภาวะทางด้านอารมณ์ มีภาวะสับสน วุ่ยวาย , หรือเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลระดับพยาบาล เช่น การให้อาหารทางสายยาง , การทำแผล หรือการฉีดยา เป็นต้น

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระหว่างจ้างคนดูแลที่บ้าน VS ดูแลที่ศูนย์

จ้างคนดูแลที่บ้าน ดูแลที่ศูนย์
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 15000 – 20000 บาทต่อเดือน

(วันหยุดสัปดาห์และ 1 ครั้ง)

ต้องเตรียมที่พักและอาหารให้ด้วย

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 20000 – 30000 บาท/เดือน

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

หากจำเป็นที่จะต้องเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะเลือกอย่างไร

1. ทำเลที่ตั้ง : ทำเลที่ตั้ง สำคัญอย่างไร หากทำเลอยู่ใกล้บ้านลูกหลาน เดินทางสะดวก มีเวลาได้ไปเยี่ยมบ่อยๆไม่รู้สึกลำบากในการเดินทาง และมีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ มีใกล้ศูนย์หากคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งต่อคนไข้ได้ทันที

2. สภาพแวดล้อม : สะอาด โล่ง โปรง อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงส่องสว่าง

3. บุคคลากร : เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคนไข้ เป็นคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ เช่น มีแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

4. สิ่งอำนวยความสะดวก : มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย มีกิจรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

5. ราคา : สำหรับราคาค่าบริการไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าศูนย์นั้นจะดีหรือไม่ดี หากแต่ต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆประกอบกัน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น หรืออาจจะพิจารณาจากหลายๆศูนย์เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้บริการ